Начало / Велмар Консулт / Услуги /
 

OHSAS 18001:2007

 

 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПО СТАНДАРТА OHSAS 18001:2007

 

 

Какво е OHSAS 18001:2007?

 

OHSAS 18001:2007 е международен стандарт за управление на безопасностите и здравословни условия на труд. OHSAS 18001:2002 и Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) поставят изисквания към управлението на безопасността по отношение на условията на труд чрез оценка на рисковете за персонала и предприемане на мерки за тяхното отстраняване или минимизиране на влиянието на вредностите. OHSAS 18001:2007 дава възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд.

 

 

Спецификацията OHSAS 18001:2007 включва:

 • Формиране и следване на политика за здравословни и безопасни условия на труд; 
 • Планиране; 
 • Оценка на рисковете; 
 • Програма за управление; 
 • Програма за постоянен контрол; 
 • Програма за непрекъснато минимизиране на рисковете и опасностите; 
 • Дейности за недопускане на инциденти и злополуки; 
 • Действия в извънредни ситуации. 

 

Съществени са ползите от внедряването на системата:

 • осигуряването на по-безопасна и здравословна работна среда води до намаляване на инцидентите и здравните проблеми; 
 • намаляват загубите на време и средства, причинени от отсъствия по здравословни причини; 
 • настъпват положителни изменения във вътрешната нагласа на служителите към подходящата за тях работна среда, което води до намаляване на разходите за изплащане на обезщетения по предявени искове; 
 • въвеждането на системата е проява на загриженост и отговорност на фирмата към условията на труд и повишава доверието към нея не само на нейните служители, но и на клиентите, партньорите и на обществото като цяло. 

 

OHSAS 18001 за системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд. Основна цел на фирмите, които въвеждат Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд по модел OHSAS 18001 е спечелване на доверието на работищите във фирмата и контролните органи по безопасност на труда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


web design by MARKET® WebBuilder