Начало / Велмар Консулт / Услуги /
 

ISO 14001:2004

 

 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

Стандартът ISO 14001 определя изискванията към системата за управление на околната среда, позволяващи на организацията да формулира политика и цели, вземайки предвид законовите изисквания и информацията за значимите въздействия върху околната среда. Той се прилага за тези аспекти на околната среда, които организацията може да управлява и върху които може да се очаква въздействие. Стандартът не определя конкретни критерии за резултатност спрямо околната среда. 

 

С внедряването и поддържането на Система за управление на околната среда в организациите се намаляват рисковете, замърсяването и неблагоприятното въздействие върху околната среда; спестяват се финансови средства, свързани с намаляване на отпадъците, вредните емисии.

 

Предимствата, които се очакват в резултат на внедряването на ефективна Система за управление на околната среда включват: 

 • гарантиране пред клиентите и обществото като цяло относно ангажираността и обвързването на организацията с проблемите на околната среда; 
 • изграждане на ползи за заинтересованите страни; 
 • удовлетворяване критериите на инвеститорите; 
 • подобряване на имиджа на организацията и утвърждаване на пазарните позиции; 
 • подобряване на финансовите резултати; 
 • получаване на по-изгодни възможности за застраховане; 
 • намаляване на ресурсоемкостта; 
 • улесняване получаването на разрешителни и правомощия; 
 • подобряване на връзките между индустриалните среди и правителството. 

 

Основните принципи на системата за управление на околната среда:

   1. Ангажимент и целенасочена политика; 
   2. Планиране; 
   3. Внедряване; 
   4. Измерване и оценка на съответствието; 
   5. Преглед и подобряване. 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ БДС EN ISO 14001: 2004

 

 

 

0

Въведение

4.2

Политика по околна среда

1

Обект и област на приложение 

4.3

Планиране

2

Позоваване

4.4

Внедряване и функциониране 

3

Термини и определения

4.5

Проверка 

4

Изисквания към системата за управление по околната среда 

4.6

Преглед от ръководството

4.1

Общи изисквания

 

 

 


web design by MARKET® WebBuilder