Начало / Велмар Сертификация / Услуги /
 

Закон за техническите изисквания към продуктите

ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите

Обн., ДВ, бр. 86 от 1.10.1999 г., изм., бр. 63 от 28.06.2002 г., изм. и доп., бр. 93 от 1.10.2002 г., в сила от 2.12.2002 г., изм., бр. 18 от 25.02.2003 г., доп., бр. 107 от 9.12.2003 г., в сила от 10.06.2004 г., изм. и доп., бр. 45 от 31.05.2005 г., доп., бр. 77 от 27.09.2005 г., в сила от 27.09.2005 г., изм., бр. 88 от 4.11.2005 г., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., доп., бр. 62 от 1.08.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, изм. и доп., бр. 76 от 15.09.2006 г., в сила от 1.01.2007 г.

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда:

1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) реда за определяне на съществените изисквания към продуктите, които са предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие;

2. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) задълженията на лицата, които пускат продукти на пазара и/или ги пускат в действие;

3. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) реда за определяне на правата и задълженията на производителите и лицата, които извършват дейностите по оценяване на съответствието на продуктите със съществените изисквания;

4. (нова - ДВ, бр. 93 от 2002 г., доп., бр. 45 от 2005 г.) надзора на пуснатите на пазара и/или пуснатите в действие продукти, за които има определени съществени изисквания;

5. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) техническия надзор за спазване на техническите изисквания, правилата и нормите за устройство и безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност.

Чл. 2. Този закон цели:

1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., доп., бр. 45 от 2005 г.) да създаде условия, които гарантират пускането на пазара и/или пускането в действие на продукти, които не застрашават живота и здравето на хората, безопасността на домашните животни, интересите на потребителите и опазването на околната среда и вещите, когато продуктите са правилно монтирани, поддържани и се използват по предназначение;

2. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) да уеднакви съществените изисквания към продуктите със съществените изисквания, приети в Директивите на Европейския съюз от "Нов подход", и да осигури условия за взаимно признаване на резултатите от оценяване на съответствието и за интегриране в единния пазар на Европейския съюз.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., бр. 45 от 2005 г.) Продукти, за които са определени съществени изисквания в наредбите по чл. 7 , наричани по-нататък "съществените изисквания", се пускат на пазара и/или се пускат в действие само когато съответстват на тези изисквания.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) Пускането на пазара и/или пускането в действие на продукти, за които са определени съществени изисквания, се извършва след оценяване на съответствието им с тези изисквания.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., изм., бр. 45 от 2005 г.) Задължението да бъде оценено и удостоверено съответствието на продуктите по ал. 1 е на производителя или на други лица, когато това е предвидено в наредбите по чл. 7. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2002 г., изм. и доп., бр. 45 от 2005 г.) Производителят може да упълномощи писмено свой представител - лице, което е регистрирано по Търговския закон , да действа от негово име за изпълнение на задълженията на производителя, свързани с пускането на пазара и/или пускането в действие на продуктите, наричан по-нататък "упълномощен представител".

(4) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Вносителите са длъжни да пускат на пазара само продукти, чието съответствие е оценено и удостоверено по реда на този закон.

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2002 г., изм., бр. 45 от 2005 г.) (1) Производителите, вносителите и/или други лица, когато това е предвидено в наредбите по чл. 7 , са длъжни да посочат наименованието и адреса си на управление върху продукта, а когато това е невъзможно - върху опаковката му и придружаващата го документация.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да предоставят продукти с инструкция и/или указание за употреба на български език, когато това се изисква от наредбите по чл. 7. 

Чл. 4б. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2002 г., изм., бр. 45 от 2005 г.) Търговците са длъжни да предлагат само продукти, които съгласно изискванията на наредбите по чл. 7 са:

1. с обозначено наименование и адрес на управление на лицата по чл. 4а, ал. 1; 

2. с маркировка за съответствие;

3. с декларация за съответствие в случаите, когато се изисква декларацията да придружава продукта;

4. с инструкция и/или указание за употреба на български език.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., бр. 45 от 2005 г., предишен текст на чл. 5, бр. 76 от 2006 г.) За продуктите, които са проектирани и произведени съгласно изискванията на българските стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, се счита, че те съответстват на съществените изисквания, които се покриват от тези стандарти.

(2) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) Строителните продукти съответстват на съществените изисквания към строежите, ако са проектирани и произведени при спазване изискванията на една от следните технически спецификации:

1. българските стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти;

2. европейските технически одобрения;

3. българските стандарти и българските стандарти, с които се въвеждат европейски и международни стандарти;

4. българските технически одобрения;

5. признати национални технически спецификации.

 

Глава втора

РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ

Чл. 6. (1) Министерският съвет възлага с решение на министри и на други органи на изпълнителната власт разработването на наредби, с които се определят съществените изисквания към продуктите.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) Със съществените изисквания към продуктите се определят резултатите, които е необходимо да се постигнат, или рисковете, които трябва да се избегнат, за да се осигури защитата на живота и здравето на хората, безопасността на домашните животни, защитата на потребителите и опазването на околната среда и вещите.

Чл. 7. (1) Министерският съвет приема по предложение на определените в решението по чл. 6 министри и други органи на изпълнителната власт съответните наредби, с които се определят:

1. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) продуктите или групите продукти, за които се определят съществените изисквания;

2. съществените изисквания към продуктите;

3. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания и начините на удостоверяване на съответствието;

4. необходимите документи и редът за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, сроковете му за валидност, както и допълнителните специфични критерии към лицата, които оценяват съответствието, и задълженията им по процедурите за оценяване на съответствието;

5. правилата за нанасяне на маркировката за съответствие.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г.). 

 

Глава трета

ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ

ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., бр. 45 от 2005 г.) (1) Оценяването на съответствието на продукти със съществените изисквания, наричано по-нататък "оценяване на съответствието", се извършва съгласно процедурите, определени в наредбите по чл. 7. 

(2) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) С наредбата по чл. 7 за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти се определя редът за издаване на европейски технически одобрения и за въвеждане на Ръководствата за европейски технически одобрения.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., предишна ал. 2, бр. 76 от 2006 г.) Процедурите за оценяване на съответствието, определени в наредбите по чл. 7 , и които са приложими към съответния продукт, се изпълняват от производителите или лицата, притежаващи разрешение да извършат такива процедури и чиито идентификационни номера са обявени в официалния бюлетин на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Разрешението за извършване на оценяване на съответствието се издава от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството:

1. издава, отказва издаването или отнема разрешенията на лица за извършване на оценяване на съответствието на строителните продукти и за издаване на Европейски технически одобрения по реда на тази глава;

2. извършва проверки на лицата по т. 1 по реда на чл. 14в. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството предоставя на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор данните по чл. 14 и информация за отнетите разрешения в 7-дневен срок от издаването или отнемането на разрешението.

(4) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството уведомява Европейската комисия и държавите - членки на Европейския съюз, за издадените и отнетите разрешения за оценяване на съответствието на строителните продукти, както и за издадените и отнетите разрешения за издаване на европейски технически одобрения.

Чл. 10. (1) Разрешението за извършване на оценяване на съответствието се издава на лице, което:

1. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) е регистрирано по Търговския закон или е създадено със закон или акт на Министерския съвет;

2. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) разполага с необходимия постоянен персонал, нает по трудово правоотношение, и технически средства за извършване на процедурите за оценяване на съответствието;

3. не е участвало, включително и наетият от него персонал, при проектирането, производството, доставката и монтажа на продуктите, чието оценяване ще извършва;

4. има нает персонал, който притежава:

а) професионален опит и техническа компетентност за оценяване на съответствието;

б) достатъчни познания за изискванията по отношение на извършваните дейности и практически умения за тяхното изпълнение;

в) необходимите способности за съставяне на протоколи, доклади и сертификати, които удостоверяват резултатите от извършените дейности;

5. може да гарантира безпристрастност и независимост на персонала си;

6. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) има застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му, свързани с дейностите по оценяване на съответствието;

7. (нова - ДВ, бр. 45 от 2005 г., изм., бр. 105 от 2005 г.) няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс , установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган не е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) персоналът му е обвързан с изискването за опазване на професионалната тайна относно информацията, която получава при извършване на дейността;

9. (нова - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) не е обявено в несъстоятелност или не се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) В наредбите по чл. 7 се определят специфични критерии към лицата в зависимост от процедурите за оценяване на съответствието.

(3) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) Лицата, които кандидатстват за получаване на разрешение за издаване на европейски технически одобрения, трябва да отговарят на изискванията на ал. 1 и на специфичните критерии, определени с наредбата по чл. 7. 

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., доп., бр. 45 от 2005 г.) Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за извършване на оценяване на съответствието, подава писмено заявление, придружено от документите, определени в съответната наредба по чл. 7 . Когато лицето кандидатства за получаване на разрешение по повече от една наредба, то подава отделни заявления.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., бр. 45 от 2005 г.) Когато лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, представя валиден сертификат за акредитация съгласно стандарти, посочени в съответната наредба по чл. 7 , се смята, че лицето има функционираща система по качеството, отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 3, 5 и 8 и има техническа компетентност за дейности и продукти в обхвата на акредитацията.

(3) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2002 г., изм., бр. 45 от 2005 г.) Съответствието на лицата, които кандидатстват за получаване на разрешение, с изискванията на чл. 10 се установява чрез проверки на документи и проверки на място.

(4) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2002 г., отм., бр. 45 от 2005 г.).

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., бр. 45 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно министърът на регионалното развитие и благоустройството, след получаване на заявлението организира извършването на проверка на документите за установяване на съответствието с изискванията на чл. 10 . Срокът за извършване на проверката е два месеца, а в случаите по чл. 11, ал. 2 - един месец.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Когато при проверката на документите се установят несъответствия с изискванията на чл. 10 , председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно министърът на регионалното развитие и благоустройството, писмено уведомява заявителя за установените несъответствия, предоставя му копие от резултатите от проверката и определя срок за отстраняване на несъответствията, който не трябва да бъде по-дълъг от два месеца. Срокът по чл. 12а, ал. 5 спира да тече до отстраняването на несъответствията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Когато несъответствията не са отстранени в определения срок, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно министърът на регионалното развитие и благоустройството, с мотивирана заповед отказва издаване на разрешение.

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) При положителен резултат от проверката по чл. 12 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно министърът на регионалното развитие и благоустройството, със заповед определя комисия, която в едномесечен срок да извърши проверка на място за установяване компетентността на кандидата и способността му да изпълнява заявените процедури за оценяване на съответствието. Когато проверката на място изисква специални знания, в състава на комисията могат да се привличат външни експерти в съответната област.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Когато при проверката на място се установят несъответствия, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно министърът на регионалното развитие и благоустройството, писмено уведомява заявителя за установените несъответствия и определя срок за отстраняване на несъответствията, който не трябва да бъде по-дълъг от два месеца. Срокът по ал. 5 спира да тече до отстраняване на несъответствията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Когато заявителят не отстрани установените несъответствия в определения срок, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно министърът на регионалното развитие и благоустройството, с мотивирана заповед отказва издаването на разрешение.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Комисията по ал. 1 представя доклад на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно на министъра на регионалното развитие и благоустройството, за резултатите от проверката на място.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) В срок 6 месеца от подаване на заявлението и на документите по чл. 11, ал. 1 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно министърът на регионалното развитие и благоустройството, въз основа на резултатите от проверката на документи и проверката на място издава разрешение или отказва издаването му с мотивирана заповед, ако заявителят не отговаря на изискванията на чл. 10. 

(6) Заявителят се уведомява писмено в 7-дневен срок от издаването на заповедта.

Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) За разширяване обхвата на разрешението за оценяване на съответствието се подава ново заявление по чл. 11. 

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., отм., бр. 45 от 2005 г.). 

Чл. 14. Разрешението за извършване на оценяване на съответствието съдържа:

1. наименование на органа, издал разрешението;

2. име/фирма, седалище, адрес на управление и представителство на лицето, на което се издава разрешението;

3. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) наименование на продуктите или групите продукти и процедурите за оценяване на съответствието им;

4. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) дата на издаване на разрешението.

Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2005 г., изм., бр. 95 от 2005 г.) Лицата, получили разрешения, са длъжни да представят в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, годишен доклад за дейността си, който съдържа информация за извършените оценки за съответствието на продукти, предявените рекламации и предприетите действия по решаването им.

Чл. 14б. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Лицата, получили разрешение, са длъжни да уведомят съответния орган по чл. 9 в 7-дневен срок от настъпването на:

1. промени в правния и акредитационния статут, структурата, обхвата на дейност и процедурите за оценяване на съответствието;

2. промени в системата по качеството, ръководството или персонала, които влияят върху изпълнението на процедурите за оценяване на съответствието;

3. смяна на подизпълнителите, в случай че се ползват такива;

4. промени в обстоятелствата, свързани със застраховката по чл. 10, ал. 1, т. 6. 

Чл. 14в. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) (1) Органите по чл. 9 извършват ежегодни планирани проверки за спазване на условията, при които е било издадено разрешението, и за поддържането на техническата компетентност на персонала.

(2) Органите по чл. 9 могат да извършват извънредни проверки на място на лицата за оценяване на съответствието при получаване на информация по чл. 14б или при сигнали, жалби и рекламации, свързани с дейността на лицата.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Проверките по ал. 1 и 2 се извършват от комисия, определена със заповед от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(4) Когато при проверките се установят несъответствия с изискванията по чл. 10 или пропуски при изпълнение на процедурите за оценяване на съответствието, органът по чл. 9 дава предписание със срок за отстраняване на несъответствията и пропуските и за временно спиране на дейността по оценяване на съответствието до отстраняването им.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., бр. 45 от 2005 г.) Разрешението за оценяване на съответствието се отнема от органа по чл. 9 , който го е издал, когато при проверките се установи, че лицето, получило разрешение:

1. е престанало да отговаря на някое от изискванията на чл. 10; 

2. не е в състояние да продължи изпълнението на процедурите за оценяване на съответствието;

3. не изпълнява процедурите за оценяване на съответствието съобразно изискванията на съответните наредби по чл. 7; 

4. не е изпълнило в определения срок предписанията, дадени при проверки по чл. 14в. 

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Лице, на което е отказано издаване на разрешение за оценяване на съответствието по чл. 12 и 12а или на което е отнето разрешение по чл. 15 , може да подаде заявление по чл. 11, ал. 1 не по-рано от една година от датата на влизане в сила на отказа или отнемането на разрешението.

Чл. 16. Отказът да се издаде разрешение за извършване на оценяване на съответствието, както и решението за отнемане на разрешението подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., доп., бр. 76 от 2006 г.) За издаването на разрешения за оценяване на съответствието и за издаване на европейски технически одобрения се събират държавни такси, чиито размери се определят с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор определя идентификационен номер на лицето, получило разрешение за извършване на оценяване на съответствието. На едно лице се определя един идентификационен номер независимо от броя на разрешенията, които е получило.

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор води регистър на издадените и отнетите разрешения за извършване на оценяване на съответствието.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Данните от регистъра се публикуват в официалния бюлетин на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., бр. 45 от 2005 г.) Регистърът съдържа данните по чл. 14 и идентификационния номер на лицето, получило разрешение.

Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) (1) За постигане на единен подход при прилагането на наредбите по чл. 7 и на процедурите за оценяване на съответствието на национално ниво и уеднаквяване на националния подход с подхода в Европейския съюз, лицата, получили разрешение:

1. участват в национални работни групи за съответната наредба по чл. 7 за координация и сътрудничество по въпроси, отнасящи се до оценяване на съответствието с изискванията;

2. поддържат компетентността на персонала си, като участват в дейността по национална стандартизация и се информират за решения и документи на работните групи към Европейската комисия по директивите от "Нов подход".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигуряват:

1. организационно-технически работата на съответните национални работни групи по ал. 1 и определят свои представители за участие в тях;

2. достъп на националните работни групи до решения и документи.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) (1) Съответствието на продуктите със съществените изисквания се удостоверява с маркировка за съответствие, с декларация за съответствие, когато такива се изискват от наредбите по чл. 7 , и с техническо досие.

(2) Изискванията за съдържанието на декларацията за съответствие и на техническото досие се определят с наредбите по чл. 7 .

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., бр. 45 от 2005 г.) Производителят или неговият упълномощен представител, или други лица, посочени в наредбите по чл. 7 , нанасят маркировка за съответствие и съставят на български език декларация за съответствие, когато това се изисква от наредбите по чл. 7.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) За продуктите, които имат маркировка за съответствие и декларация за съответствие, когато такива се изискват от наредбите по чл. 7 , се смята, че съответстват на съществените изисквания и съответствието им е оценено по процедури, определени в наредбите по чл. 7 .

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Министерският съвет с наредба определя правилата за нанасяне и графичното изображение на маркировката за съответствие.

Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2002 г., отм., бр. 45 от 2005 г.). 

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., бр. 45 от 2005 г.) Производителят или неговият упълномощен представител, или други лица, посочени в наредбите по чл. 7 , са длъжни да съхраняват техническото досие не по-малко от 10 години от последната дата на производство на продукта, освен ако съответната наредба не предвижда друг срок.

Чл. 26. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., изм., бр. 45 от 2005 г.) (1) Производителят или неговият упълномощен представител, или други лица, посочени в наредбите по чл. 7, при поискване от органите за надзор на пазара предоставят техническото досие и декларацията за съответствие.

(2) Когато производителят не е установен на територията на Република България и няма упълномощен представител по чл. 4, ал. 3 , вносителите са длъжни при поискване от органите за надзор на пазара да предоставят копие от декларацията за съответствие и да осигурят техническото досие в срок, не по-дълъг от 15 дни.

 

Глава четвърта

НАДЗОР НА ПАЗАРА

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Надзорът на пазара се извършва, за да се осигури съответствието на продуктите, пуснати на пазара и/или пуснати в действие, с изискванията на закона и на наредбите по чл. 7 и 24. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., бр. 95 от 2005 г.) Надзорът на пазара се осъществява от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор чрез органите за надзор на пазара от държавната агенция.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) За строителните продукти надзорът на пазара се осъществява от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(4) Надзорът на пазара за медицинските изделия се осъществява по реда на отделен закон.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) (1) Надзорът на пазара включва наблюдение, проверка за наличието на маркировка за съответствие и на инструкция и/или указание за употреба на български език, когато те се изискват от наредбите по чл. 7 , проверка на декларацията за съответствие, проверка на частта от техническото досие, отнасяща се за съответствието на продуктите, или чрез изпитвания на образци или проби от продуктите, пуснати на пазара и/или пуснати в действие.

(2) Изпитването на продуктите не може да се извършва от лицата, които са участвали в оценяването на съответствието на същите продукти.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) Органите за надзор на пазара извършват наблюдението и проверките:

1. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) в търговските обекти и другите места за съхраняване и представяне на пуснатите на пазара продукти;

2. в производствените, складовите и търговските помещения, където продуктите се пускат в действие или се използват съгласно предназначението им;

3. на панаирите, изложбите и демонстрациите в случаите по § 2 от допълнителните разпоредби.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) При проверките органите за надзор на пазара изискват от лицата по чл. 26 декларация за съответствие и/или техническо досие, когато липсва маркировка за съответствие или тя е поставена в нарушение на изискванията на наредбата по чл. 24. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Органите за надзор на пазара изискват декларацията за съответствие и техническото досие и за продукти с маркировка за съответствие при съмнения, възникнали в резултат на наблюдение на пазара, писмени жалби или сигнали на други контролни органи, граждани или средства за масово осведомяване.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.). 

Чл. 30а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Органите за надзор на пазара забраняват с предписание разпространението и/или използването на продукти, за които в резултат на проверките и/или изпитванията е установено, че не съответстват на съществените изисквания, и предписват на производителя, неговия упълномощен представител или на други лица, които са пуснали тези продукти на пазара и/или са ги пуснали в действие, да ги изтеглят от пазара.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Когато несъответствието със съществените изисквания може да се отстрани технически, продуктите се пускат отново на пазара и/или се пускат отново в действие след оценяване на съответствието им.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Когато несъответствието със съществените изисквания не може да се отстрани технически, производителят, неговият упълномощен представител или други лица, които са пуснали продуктите на пазара и/или са ги пуснали в действие, ги унищожават за своя сметка по предписание на органите за надзор на пазара. Редът за унищожаване на продуктите се определя в наредбата по чл. 30д .

Чл. 30б. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Разходите за вземане на образци или проби и за изпитване са за сметка на производителя, неговия упълномощен представител или други лица, които пускат продуктите на пазара и/или ги пускат в действие, когато продуктите не съответстват на съществените изисквания. Когато продуктите съответстват на съществените изисквания, разходите са за сметка на органите за надзор на пазара.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Разходите за вземане на образци или проби и разходите за изпитването на продукти без маркировка или без декларация за съответствие, когато такива се изискват от наредбите по чл. 7, или без техническо досие са за сметка на производителя, неговия упълномощен представител или друго лице, което ги пуска на пазара и/или ги пуска в действие, независимо от получените резултати.

Чл. 30в. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2002 г., изм., бр. 45 от 2005 г.) (1) Органите за надзор на пазара предписват на производителя, неговия упълномощен представител или на други лица, пуснали продукти на пазара и/или пуснали продукти в действие без маркировка за съответствие, без декларация за съответствие или без техническо досие, да спрат временно разпространението и/или използването им до извършване на оценяване и удостоверяване на съответствието им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г.) Предписанията по ал. 1 и по чл. 30а, ал. 1 и 3 се издават от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или от оправомощени от него длъжностни лица и подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс . Жалбата не спира тяхното изпълнение.

Чл. 30г. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) При извършване на проверки органите за надзор на пазара могат да поискат съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи и от компетентните органи на местното самоуправление.

Чл. 30д. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) Министерският съвет с наредба определя условията и реда за извършване на надзор на пазара.

Чл. 30е. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) В случаите по чл. 30а органите за надзор на пазара изнасят пред средствата за масово осведомяване следните данни за продукти:

1. вид и количество на продуктите;

2. търговската им марка;

3. опасността или риска, свързани с употребата на продуктите;

4. резултатите от проверката;

5. предприетите мерки;

6. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) производителят, неговият упълномощен представител или други лица, които са ги пуснали на пазара и/или са ги пуснали в действие.

Чл. 30ж. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) (1) Органите за надзор на пазара имат право:

1. на свободен достъп до местата по чл. 29, т. 1 и 2 ;

2. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) да изискват от производителя, неговия упълномощен представител или други лица, които пускат продукти на пазара и/или пускат продукти в действие, декларация за съответствие, техническо досие и инструкция и/или указание за употреба на български език, когато те се изискват от наредбите по чл. 7 ;

3. да изискват от търговците инструкция и/или указание за употреба на продуктите на български език, когато те се изискват от наредбите по чл. 7 ;

4. да вземат образци или проби от продуктите за изпитвания;

5. да получават необходимата информация за извършване на надзор на пазара.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., бр. 95 от 2005 г.) Служителите от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, които осъществяват надзор на пазара, се застраховат за сметка на бюджета на агенцията срещу злополука, която може да настъпи при или по повод изпълнение на служебните им задължения.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Производителят, неговият упълномощен представител или други лица, които пускат продукти на пазара и/или пускат продукти в действие, и търговците по чл. 4б са задължени да осигуряват достъп до местата по чл. 29, т. 1 и 2 и да оказват съдействие на органите за надзор на пазара при изпълнение на техните задължения.

Чл. 30з. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) Органите за надзор на пазара са длъжни:

1. да използват получените документи и информация само за целите на надзор на пазара;

2. да се легитимират при извършване на проверките.

Чл. 30и. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава заповед за временно преустановяване или за забрана за пускане на пазара или за пускане в действие, или за изтегляне от пазара на продукти с нанесена маркировка за съответствие, които са правилно инсталирани, поддържани и се използват по предназначение, но за които е доказано, че могат да застрашат здравето или безопасността на потребителите или на трети лица.

(2) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор незабавно уведомява Европейската комисия за заповедта по ал. 1 и за предприетите мерки, като посочва причините за несъответствието на продуктите с изискванията на този закон и на актовете по прилагането му, които могат да се дължат на:

1. неизпълнение на съществените изисквания, определени в наредбите по чл. 7; 

2. неправилно прилагане на стандартите по чл. 5; 

3. недостатъци в стандартите по чл. 5. 

 

Глава пета

ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., бр. 45 от 2005 г.) (1) За осигуряване на безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност се осъществява технически надзор за спазване на изискванията, определени с наредби на Министерския съвет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) По предложение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Министерският съвет приема наредбите по ал. 1, с които определя:

1. техническите изисквания, правила и норми за устройство, монтаж и безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност, за които няма съществени изисквания, определени с наредбите по чл. 7; 

2. изискванията за безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност, за които има съществени изисквания, определени с наредбите по чл. 7. 

Чл. 32. (Доп. - ДВ, бр. 107 от 2003 г., изм. и доп., бр. 45 от 2005 г.) Съоръжения с повишена опасност по смисъла на този закон са: парни и водогрейни котли, котли с органични топлоносители, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода, газови съоръжения, тръбопроводи и инсталации за втечнени въглеводородни газове, преносни и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, ацетиленови уредби, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, асансьори, повдигателни съоръжения, въжени линии и ски-влекове.

Чл. 33. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., доп., бр. 45 от 2005 г.) Съоръженията с повишена опасност, за които няма наредби по чл. 7 , подлежат на технически надзор при тяхното проектиране, монтаж, поддържане, ремонтиране и експлоатация за спазване на техническите изисквания, правилата и нормите, определени с наредбите по чл. 31, ал. 2, т. 1 .

(2) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2002 г., изм. и доп., бр. 45 от 2005 г.) Съоръженията с повишена опасност, за които има наредби по чл. 7, подлежат след пускането им в действие на технически надзор за съответствието им с техническото им досие и за съответствието на тяхната експлоатация с изискванията, определени в наредбите по чл. 31, ал. 2, т. 2 .

(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2002 г., предишна ал. 2, изм., бр. 93 от 2002 г.) Не подлежат на технически надзор по реда на този закон съоръженията с повишена опасност, разположени на територията на ядрени централи, на плавателни и летателни средства и в подземни рудници и мини.

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., доп., бр. 45 от 2005 г., изм., бр. 95 от 2005 г.) Техническият надзор на съоръженията с повишена опасност се осъществява от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор чрез Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" и от лица или структурно обособени части на предприятия или организации, получили лицензия за това от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, наричани по-нататък органи за технически надзор.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., доп., бр. 45 от 2005 г., изм., бр. 95 от 2005 г.) Министерският съвет определя с наредба видовете съоръжения с повишена опасност, чийто надзор се осъществява от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, и видовете съоръжения с повишена опасност, чийто надзор се осъществява от лица, или структурно обособени части на предприятия или организации, получили лицензия за това, както и условията и реда за издаване на лицензиите.

(3) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) Лицата, получили лицензия да осъществяват технически надзор, трябва да имат застраховка за вредите, които могат да причинят вследствие на неизпълнение на задълженията си на собствениците или ползвателите на съоръжения с повишена опасност или на трети лица.

(4) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2002 г., изм., бр. 45 от 2005 г., бр. 95 от 2005 г.) Инспекторите от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" се застраховат за сметка на бюджета на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор срещу злополука, която може да настъпи при или по повод изпълнението на служебните им задължения.

Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., бр. 95 от 2005 г.) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност на:

1. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) лица, осъществяващи надзора въз основа на договор с ползвателя на съоръжения с повишена опасност;

2. структурно обособени части на предприятия или организации, пряко подчинени на ръководителя им - за осъществяване на технически надзор върху съоръженията с повишена опасност, които са собственост или се ползват от предприятието или организацията.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Лицата по ал. 1, т. 1, които кандидатстват за получаване на лицензия, трябва:

1. да са регистрирани по Търговския закон или да са създадени със закон, с акт на Министерския съвет или на друг държавен орган;

2. да не са обявени в несъстоятелност или да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност или в ликвидация;

3. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) да разполагат с персонал, нает по трудово правоотношение, който притежава образование, квалификация и/или правоспособност, необходими за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност, и поне един специалист с образователно- квалификационна степен "магистър" и с най-малко 5 години стаж по специалността;

4. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) да притежават материално-технически условия и средства за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност и процедури, определящи организацията и реда за извършване на надзорните дейности;

5. да не участват в проектирането, производството, доставката, монтирането, използването, ремонтирането или поддържането на видовете съоръжения с повишена опасност, чийто технически надзор осъществяват;

6. да не участват в капитала, управлението или контрола на търговски дружества, които извършват дейностите по т. 5.

(3) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Структурно обособените части на предприятия или организации по ал. 1, т. 2 трябва да:

1. включват персонал, който:

а) притежава образование, квалификация и/или правоспособност, необходими за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност, и поне един специалист с образователно-квалификационна степен "магистър" и с най-малко 5 години стаж по специалността;

б) не участва в управлението или контрола на предприятието или организацията и в проектирането, производството, доставката, монтирането, използването, ремонтирането или поддържането на видовете съоръжения с повишена опасност, чийто технически надзор осъществява;

2. разполагат с материално-технически условия и средства за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и процедури, определящи организацията и реда за извършване на надзорните дейности.

(4) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) В наредбата по чл. 34, ал. 2 се определят допълнителни специфични изисквания към лицата и структурно обособените части на предприятия или организации в зависимост от вида на съоръженията с повишена опасност.

(5) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Съответствието на кандидатите с изискванията по ал. 2 или 3 се удостоверява със:

1. съдебно удостоверение за актуално състояние или с копие от акта за създаването;

2. документи за образование, квалификация и/или правоспособност и трудови договори на персонала;

3. декларация за обстоятелствата по ал. 2, т. 4, 5 и 6 или по ал. 3, т. 1, буква "б" и т. 2.

(6) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Инспекторите от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" могат да извършват проверка на място за наличието на изискванията на ал. 2 или 3 и ал. 4, при която имат право на достъп в помещенията и до местата, в които ще се извършва дейността, и да изискват писмени и устни обяснения от персонала на кандидата за получаване на лицензия.

(7) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Лицензията съдържа:

1. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) наименованието, седалището и адреса на лицензираното лице или на предприятието или организацията по ал. 1, т. 2;

2. номера на фирменото дело или наименованието на акта, с който е създадено лицето;

3. наименованието на структурното звено, което ще осъществява технически надзор - в случаите по ал. 1, т. 2;

4. видовете съоръжения с повишена опасност, за които лицето се лицензира да осъществява технически надзор;

5. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) дата на издаване на лицензията.

(8) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., изм., бр. 95 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г.) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор отказва да издаде лицензията, когато лицата или структурно обособените части на предприятия или организации по ал. 1 не отговарят на някое от изискванията по ал. 2 или 3 и ал. 4. Отказът да се издаде лицензия се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс .

(9) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 45 от 2005 г., изм., бр. 95 от 2005 г.) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор отнема лицензията при:

1. прекратяване на търговеца или на юридическото лице;

2. промени в обстоятелствата, при които лицензията е издадена;

3. липса на застраховка по чл. 34, ал. 3 ;

4. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) установяване от инспекторите от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор", че лицата или структурно обособените части на предприятия или организации, получили лицензия, системно не изпълняват задълженията си съгласно закона и наредбите по прилагането му.

Чл. 34б. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор чрез Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" проверява веднъж в годината лицензираните лица и структурно обособените части на предприятия или организации по чл. 34а, ал. 1 за спазване обхвата на издадената лицензия и условията, при които са я получили, и за изпълнение на задълженията им по този закон и наредбите по прилагането му.

(2) При проверките по ал. 1 инспекторите от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" имат право във връзка с надзорната им дейност на достъп в помещенията и до местата, в които се извършва дейността, да изискват обяснения от персонала и предоставянето на регистрите, досиетата и всички документи, издавани от лицензираните лица или структурно обособените части на предприятия или организации по чл. 34а, ал. 1. 

(3) Когато при проверките по ал. 1 се установи, че лицензираните лица или структурно обособените части на предприятия или организации по чл. 34а, ал. 1 не спазват обхвата на лицензията или не изпълняват задълженията си по този закон и наредбите по прилагането му, инспекторите от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" могат да:

1. предпишат мерки за отстраняване на нарушенията в подходящ срок;

2. дадат ход на производство по налагане на административно наказание.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Когато установените нарушения по ал. 3 се извършват системно, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по предложение на главния директор на Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" може да отнеме лицензията или да ограничи обхвата й с мотивирана писмена заповед.

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., предишен текст на чл. 35, бр. 45 от 2005 г.) Органите за технически надзор заверяват за съответствието им с техническите изисквания, правила и норми, определени с наредбите по чл. 31 :

1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) проектантската и конструкторската документация за производство на съоръжения с повишена опасност, за които няма наредби по чл. 7 ;

2. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., изм., бр. 45 от 2005 г.) инвестиционните проекти на строежите, в които ще функционират съоръжения с повишена опасност, в частта им, която се отнася до тези съоръжения;

3. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., бр. 45 от 2005 г.) техническата документация за ремонт на съоръженията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Лицата, които произвеждат и/или ремонтират съоръженията с повишена опасност или изграждат строежите, в които ще функционират съоръжения с повишена опасност, са длъжни да изпълняват тези дейности в съответствие със заверените документации и проекти по ал. 1.

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., предишен текст на чл. 36, изм., бр. 45 от 2005 г., бр. 95 от 2005 г.) Дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност се извършват от лица, които са вписани в регистъра на лицата, извършващи такава дейност, и са получили удостоверение за това от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор".

(2) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Удостоверение по ал. 1 се издава на лица, които:

1. са регистрирани по Търговския закон; 

2. разполагат с персонал, нает по трудово правоотношение, който притежава образование, квалификация и/или правоспособност, необходими за извършване на дейността;

3. притежават материално-технически условия и средства за извършване на дейността;

4. разполагат с необходимите за дейността нормативни актове, български стандарти и инструкции за работа.

(3) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Лицата по ал. 2 трябва да отговарят и на допълнителни изисквания, определени в наредбите по чл. 31 , съобразно вида на съоръженията с повишена опасност, които ще поддържат, ремонтират или преустройват.

(4) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Съответствието на лицата с изискванията по ал. 2, т. 1 и 2 се удостоверява със:

1. съдебно удостоверение за актуално състояние;

2. документи за образование, квалификация и/или правоспособност и трудови договори на персонала.

(5) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Инспекторите от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" извършват проверка на документите по ал. 4 и проверяват на място наличието на изискванията по ал. 2, т. 3 и 4 и ал. 3. При проверката на място инспекторите имат право на достъп в помещенията, в които ще се извършва дейността, и да изискват писмени и устни обяснения от персонала на лицето, кандидатстващо за регистрация.

(6) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2005 г., изм., бр. 95 от 2005 г.) Когато лицето отговаря на изискванията по ал. 2 и 3, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" вписват лицето в регистъра по ал. 1 и му издават удостоверение за вписване, а когато лицето не отговаря на изискванията - мотивирано отказват регистрацията.

(7) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2005 г., изм., бр. 95 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г.) Отказите на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да регистрира лицата и отказите на оправомощените длъжностни лица от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" подлежат на обжалване в 14-дневен срок от получаването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор чрез Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" проверява веднъж в годината лицата, вписани в регистъра и получили удостоверение по чл. 36, ал. 1 , за спазване обхвата на издаденото им удостоверение и условията, при които са го получили, и за изпълнение на задълженията им по този закон и наредбите по прилагането му.

(2) При проверките по ал. 1 инспекторите от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" имат правата по чл. 36, ал. 5 , както и правото да изискват заверената съгласно чл. 35 документация, по която се извършва ремонт или преустройство на съоръжения с повишена опасност.

(3) Когато при проверките по ал. 1 се установи, че лицето, вписано в регистъра и получило удостоверение по чл. 36, ал. 1 , не спазва обхвата на издаденото удостоверение или не изпълнява задълженията си по този закон и наредбите по прилагането му, инспекторите от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" могат да:

1. предпишат мерки за отстраняване на нарушенията в подходящ срок;

2. дадат ход на производство по налагане на административно наказание.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Когато установените нарушения по ал. 3 се извършват системно или лицето престане да отговаря на някое от изискванията по чл. 36, ал. 2 и 3, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица заличават лицето от регистъра по чл. 36, ал. 1 и обезсилват издаденото удостоверение с мотивирана писмена заповед.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г.) Заповедите по ал. 4 на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и заповедите по ал. 4 на оправомощените длъжностни лица от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" подлежат на обжалване в 14-дневен срок от получаването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., бр. 95 от 2005 г.) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" установяват наличието на условията за производството и монтажа на съоръженията с повишена опасност, определени в наредбите по чл. 31 , за които няма наредби по чл. 7 .

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Продавачът на съоръжение с повишена опасност е длъжен да предостави на купувача необходимите за безопасното монтиране, експлоатация, ремонтиране и поддържане на съоръжението и изискващите се от наредбите по чл. 7 или наредбите по чл. 31, ал. 2, т. 1 :

1. чертежи и сертификати;

2. инструкции и други документи на български език.

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., бр. 45 от 2005 г.) Ползвателят на съоръжение с повишена опасност е длъжен да го регистрира пред органите за технически надзор и да им предостави техническата му документация.

(2) Органите за технически надзор водят регистър на съоръженията с повишена опасност съгласно изискванията и реда, определени с наредба, издадена от Министерския съвет.

Чл. 40. (Доп. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., бр. 45 от 2005 г.) Съоръженията с повишена опасност, за които няма наредби по чл. 7 , може да се пускат в експлоатация само след издаване на писмено разрешение за това от органите за технически надзор.

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., бр. 45 от 2005 г.) Редът за заверяване на документите по чл. 35, за издаване на удостоверенията по чл. 36 и условията и редът за пускане в експлоатация по чл. 40 и за регистриране на отделните видове съоръжения с повишена опасност се определят със съответните наредби по чл. 31. 

Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., доп., бр. 45 от 2005 г.) Органите за технически надзор извършват първоначални, периодични и внезапни прегледи, проверки и изпитвания на съоръженията с повишена опасност, както и проверки на предприятията, сградите и другите обекти, в които съоръженията се произвеждат, монтират, поддържат, ремонтират и експлоатират, когато това е предвидено в наредбите по чл. 31. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) Редът за извършване на прегледите, проверките и изпитванията по ал. 1 на отделните видове съоръжения с повишена опасност се определя с наредбите по чл. 31 .

(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., отм., бр. 45 от 2005 г., в сила от 1.01.2006 г.). 

Чл. 43. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) За издаване на лицензии по чл. 34а , за извършване на проверките по чл. 34б, ал. 1 и чл. 36а, ал. 1, за заверка на документи по чл. 35 , за издаване на удостоверения по чл. 36 и на разрешения по чл. 40 и за технически прегледи, проверки и изпитвания на съоръжения с повишена опасност по чл. 42, ал. 1 , извършени от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор", се събират държавни такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет.

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., бр. 45 от 2005 г.) Ползвателите на съоръжения с повишена опасност са длъжни да осигурят обслужването им от персонал, който има необходимата квалификация и правоспособност. Броят на персонала се определя в проектите на строежите, в които ще се монтират съоръженията, или от органите за технически надзор.

Чл. 45. (1) Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор":

1. съгласува учебните програми и планове за обучение в училищата и курсовете за придобиване на правоспособност за обслужване на съоръжения с повишена опасност;

2. разрешава провеждането на курсовете по т. 1;

3. издава документи за правоспособност за обслужване на съоръжения с повишена опасност.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм., бр. 95 от 2005 г., доп., бр. 62 от 2006 г.) Министърът на образованието и науката и министърът на труда и социалната политика по предложение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор приемат наредби за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по обслужване на съоръжения с повишена опасност и за признаване на такава правоспособност, придобита в държава - членка на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, в Швейцария и в трети държави.

Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., бр. 45 от 2005 г.) Ползвателят на съоръжения с повишена опасност е длъжен да:

1. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) осигури безопасна и безаварийна експлоатация на съоръженията като ги поддържа в съответствие с техническите изисквания, норми и правила за безопасност;

2. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) изработи инструкция за работа въз основа на техническата документация и инструкциите за монтаж и безопасна експлоатация на съоръженията и съобразно особеностите на обекта, в който те се експлоатират; в инструкцията се определят задачите, функциите и отговорностите на обслужващия персонал, редът за пускане, обслужване и спиране на съоръженията, действията при аварийни спирания и при аварии и злополуки;

3. осигури ефективен контрол на работата на съоръженията с повишена опасност и на обслужващия персонал;

4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) състави и съхранява досие на всяко съоръжение, което да съдържа техническата му документация и чертежите, изчисленията и документите за извършени ремонти, както и всички документи, издадени от органите за технически надзор;

5. има ревизионна книга за всяко съоръжение, в която органите за технически надзор записват резултатите от извършените надзорни дейности, както и предписанията за отстраняване на констатирани нарушения;

6. изпълнява и контролира изпълнението от обслужващия персонал на предписанията, дадени от органите за технически надзор;

7. уведомява Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" и други държавни органи съобразно тяхната компетентност за всяка авария или злополука, възникнала при експлоатацията на съоръженията с повишена опасност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., бр. 45 от 2005 г.) Ползвателят и обслужващият персонал са длъжни да не допускат експлоатация на съоръжения:

1. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) с промени в устройството, които водят до несъответствие с нормативните изисквания;

2. които показват повреда или неизправност при работа;

3. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) които не са регистрирани или не са пуснати в експлоатация от органите за технически надзор или не им е извършен първоначален и/или периодичен технически преглед по този закон или наредбите по прилагането му.

Чл. 47. Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" обследва и анализира причините и условията за възникването на аварии и злополуки със съоръжения с повишена опасност и предприема необходимите мерки за предотвратяване на аварии.

Чл. 48. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Органите за технически надзор за извършване на надзорната дейност съгласно наредбите по чл. 31 имат право на достъп до съоръженията с повишена опасност и обектите, в които те се произвеждат, монтират, поддържат, ремонтират и експлоатират, независимо от формата на собственост, както и да получават от собствениците или ползвателите, работодателите, длъжностните лица, работниците, служителите и други лица всички необходими сведения, документи, помощни средства и персонал, проби и материали за изпитвания и изследвания.

Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) За неизпълнение на установените изисквания в тази глава и в наредбите по чл. 31 инспекторите от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" прилагат следните принудителни административни мерки:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) издават задължителни писмени предписания на собственици или ползватели, работодатели, длъжностни и други лица;

2. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) разпореждат писмено спиране на експлоатацията на предприятия и/или съоръжения с повишена опасност.

(2) При неизпълнение на разпореждане за спиране експлоатацията на предприятие или съоръжение с повишена опасност те се спират със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи и на Дирекцията за национален строителен контрол към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г.) Принудителните административни мерки могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на мерките.

 

Глава шеста

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., бр. 45 от 2005 г.) Лице, което пуска продукти на пазара и/или пуска продукти в действие в нарушение на разпоредбите на чл. 4 или на наредбите по чл. 7 , се наказва с имуществена санкция от 5000 до 15 000 лв.

Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) Лице, което състави и/или използва декларация за съответствие със съдържание, което не съответства на съдържанието, определено с наредбите по чл. 7 , се наказва с глоба от 3000 до 8000 лв. или с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв., ако с деянието не се извършва престъпление.

Чл. 51а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2002 г., изм., бр. 45 от 2005 г.) Лице, което пуска на пазара и/или пуска в действие продукти с маркировка за съответствие в нарушение на наредбата по чл. 24 , се наказва с глоба от 300 до 800 лв. или с имуществена санкция от 500 до 1000 лв.

Чл. 51б. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2002 г., изм. и доп., бр. 45 от 2005 г.) Лице, което пуска на пазара и/или пуска в действие продукти с маркировка за съответствие или с декларация за съответствие, без да е оценено съответствието им със съществените изисквания, определени в наредбите по чл. 7 , се наказва с глоба от 3000 до 8000 лв. или с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 51в. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2002 г., изм. и доп., бр. 45 от 2005 г.) Лице, което пуска на пазара и/или пуска в действие продукти без маркировка или без декларация за съответствие, когато такава се изисква от наредбите по чл. 7 , се наказва с глоба от 500 до 800 лв. или с имуществена санкция от 1500 до 3000 лв.

Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., бр. 45 от 2005 г.) Лице, което пуска продукти на пазара и/или пуска продукти в действие в нарушение на разпоредбите на чл. 25 или 26 , се наказва с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 52а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2002 г., изм., бр. 45 от 2005 г.) Лице, което пуска на пазара и/или пуска в действие продукти, без да е посочило върху тях наименованието и/или адреса си на управление или без инструкция и/или указание за употреба на български език, се наказва с глоба от 200 до 500 лв. или с имуществена санкция от 300 до 1000 лв.

Чл. 52б. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2002 г., изм. и доп., бр. 45 от 2005 г.) Търговец, който предлага продукти без маркировка за съответствие, когато такава се изисква от наредбите по чл. 7 , се наказва с глоба 250 лв. или с имуществена санкция 500 лв.

Чл. 52в. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2002 г., изм., бр., 45 от 2005 г.) Търговец, който предлага продукти без декларация за съответствие, когато такава се изисква от наредбите по чл. 7 , се наказва с глоба 250 лв. или с имуществена санкция 1000 лв.

Чл. 52г. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2002 г., изм., бр. 45 от 2005 г.) Търговец, който предлага продукти без обозначение на наименованието или адреса на управление на лицето, което ги пуска на пазара и/или ги пуска в действие, се наказва с глоба 250 лв. или с имуществена санкция 500 лв.

Чл. 52д. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2002 г., изм., бр. 45 от 2005 г.) Търговец, който предлага продукти без инструкция и/или указание за употреба на български език, се наказва с глоба 200 лв. или с имуществена санкция 500 лв.

Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., доп., бр. 45 от 2005 г.) За неизпълнение или нарушение на задължителните предписания по чл. 30а, ал. 1 и 3 и чл. 30в, ал. 1 виновните лица се наказват с глоба от 300 до 1000 лв. или с имуществена санкция от 500 до 2000 лв.

Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., бр. 45 от 2005 г., бр. 95 от 2005 г.) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 50, 51, 51а - 51в, 52, 52а - 52д, 53 и 56 се съставят от длъжностни лица, определени от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., изм., бр. 95 от 2005 г.) Наказателните постановления се издават от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или от оправомощени от него длъжностни лица.

(3) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2002 г., изм. и доп., бр. 45 от 2005 г.) Не подлежат на обжалване наказателни постановления, с които е наложена глоба до 500 лв. или имуществена санкция до 1000 лв. включително.

Чл. 55. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) За неизпълнение или нарушение на разпоредбите на чл. 36 , 44 , чл. 46, ал. 1, т. 1, 6 и 7 и ал. 2 или при неизпълнение на принудителните административни мерки по чл. 49, ал. 1 физическите лица се наказват с глоба от 500 до 10 000 лв., а юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в същия размер.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) За други нарушения на глава пета на закона и наредбите по неговото прилагане наказанието е глоба или имуществена санкция от 100 до 2000 лв.

Чл. 56. Който пречи на органите за надзор на пазара и органите за технически надзор да изпълняват служебните си задължения, се наказва с глоба от 200 до 2000 лв.

Чл. 57. Когато нарушенията на този закон или разпоредбите по прилагането му са извършени от лицата, които обслужват съоръжения с повишена опасност, нарушителите могат да бъдат лишени от придобитата правоспособност за срок от един месец до две години.

Чл. 58. (1) (Доп. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Нарушенията на глава пета на закона и разпоредбите по нейното прилагане и нарушенията по чл. 56 се установяват с актове, съставени от инспекторите от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Наказателните постановления се издават от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или от оправомощени от него длъжностни лица.

(3) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) Не подлежат на обжалване наказателните постановления, с които е наложена глоба до 600 лв. включително или имуществена санкция до 1000 лв. включително.

Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) (1) За неизпълнение на задълженията по чл. 14а или чл. 14б се налага имуществена санкция в размер 300 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 се съставят от определени от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно от министъра на регионалното развитие и благоустройството, длъжностни лица от съответната администрация. Наказателните постановления се издават от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 59. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) (Предишен текст на § 1 - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) По смисъла на закона:

1. "Продукт" е материален резултат от дейности или процеси, включващи технически средства, преработени материали и други.

2. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) "Хармонизиран европейски стандарт" е европейски стандарт, приет от европейска организация по стандартизация в изпълнение на мандат на Европейската комисия, чийто номер и връзка с директива се публикува в Официален вестник (Official Journal) на Европейския съюз.

2а. (Нова - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) "Европейско техническо одобрение" е положителна техническа оценка на годността за употреба на даден строителен продукт по предназначението му, която се основава на съществените изисквания към строежите, за които продуктът се използва. Европейското техническо одобрение се издава от орган - член на Европейската организация за технически одобрения.

2б. (Нова - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) "Призната национална техническа спецификация" е национален стандарт, за който след съгласуване с държавите - членки на Европейския съюз, пред Европейската комисия е доказано, че произведените в съответствие с него продукти отговарят на съществените изисквания към строежите.

3. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) "Пускане на пазара" е предоставянето на всеки отделен продукт, предназначен за крайна употреба, безплатно или срещу заплащане за първи път на българския пазар, при което той преминава от етапа на производство или внос към етапа на разпространение и/или използване.

4. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) "Пускане в действие" е началото на първо ползване на продукта от крайния потребител в Република България.

5. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) "Производител" е всяко физическо или юридическо лице, което е отговорно за проектирането и производството на продукт с оглед пускането му на пазара от негово име или което променя, съществено модифицира и преправя продукта или го произвежда за собствени нужди.

5а. (Нова - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) "Вносител" е всяко физическо или юридическо лице, което е установено в Република България и което пуска продукти, внесени от други страни, на българския пазар.

6. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) "Оценяване на съответствието" е всяка дейност, която определя пряко или непряко дали съответни изисквания са удовлетворени.

7. "Акредитация" е процедура, чрез която упълномощен орган официално признава, че даден орган или лице е компетентен да изпълнява определени задачи.

7а. (Нова - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) "Сертификат за акредитация" е документ, издаден от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от чуждестранен орган за акредитация, който е страна по споразумение за взаимно признаване в организация, на която е член Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация".

8. "Надзор на пазара" е съвкупност от методите, процедурите и дейността на институциите, необходими, за да се осигури продуктите на пазара да отговарят на изискванията, приложими към тях, да имат съответната маркировка и да са придружени от необходимата техническа документация.

9. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., доп., бр. 45 от 2005 г.) "Ползвател" е собственикът или всяко физическо или юридическо лице, което ползва съоръжения с повишена опасност по силата на договор или на друго правно основание.

10. (Нова - ДВ, бр. 93 от 2002 г., изм., бр. 45 от 2005 г.) "Търговец" е всяко физическо или юридическо лице, участващо в процеса на реализация на продуктите, което ги предлага безплатно или срещу заплащане, след като те вече са били пуснати на пазара.

(2) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Когато Република България е страна по влезли в сила споразумения за взаимно признаване на резултатите от оценяване на съответствието и приемане на промишлените продукти, сключени с Европейските общности и техните държави членки или с държавите от Европейското икономическо пространство/Европейската асоциация за свободна търговия, за продуктите, които попадат в обхвата на тези споразумения:

1. "Пускане на пазара" е предоставянето на всеки отделен продукт, предназначен за крайна употреба, безплатно или срещу заплащане за първи път на българския пазар или на пазара на Европейския съюз и на държавите от Европейското икономическо пространство/Европейската асоциация за свободна търговия, при което той преминава от етапа на производство или внос към етапа на разпространение и/или използване.

2. "Пускане в действие" е началото на първо ползване на продукта от крайния потребител в България или в Европейския съюз и в държавите от Европейското икономическо пространство/Европейската асоциация за свободна търговия.

3. "Вносител" е физическо или юридическо лице, което е установено на територията на Република България, Европейския съюз или в държавите от Европейското икономическо пространство/Европейската асоциация за свободна търговия и което внася продукти от трети страни на пазара на тези страни.

4. (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) "Нотифициран орган" е орган за оценяване на съответствието, който е обявен пред Европейската комисия и пред държавите - членки на Европейския съюз, от Република България или от държавите членки, с изключение на разрешенията за строителни продукти.

5. (Нова - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) Европейските технически одобрения се издават от нотифицирани пред Европейската комисия лица за издаване на европейски технически одобрения - членове на Европейската организация за технически одобрения.

(3) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) От датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз:

1. "Пускане на пазара" е предоставянето на всеки отделен продукт, предназначен за крайна употреба, безплатно или срещу заплащане за първи път на пазара на Европейския съюз и на държавите от Европейското икономическо пространство/Европейската асоциация за свободна търговия, при което той преминава от етапа на производство или внос към етапа на разпространение и/или използване.

2. "Пускане в действие" е първото ползване на продукта по предназначение от крайния потребител в Европейския съюз.

3. "Вносител" е физическо или юридическо лице, което е установено в Европейския съюз и което внася продукти от трети страни на пазара на Европейския съюз.

4. "Нотифициран орган" е орган, който е обявен пред Европейската комисия и пред държавите - членки на Европейския съюз.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) (1) Когато Република България е страна по влезли в сила споразумения за взаимно признаване на резултатите от оценяване на съответствието и приемане на промишлените продукти, сключени с Европейските общности и техните държави членки или с държавите от Европейското икономическо пространство/Европейската асоциация за свободна търговия, по отношение на продуктите, които попадат в обхвата на тези споразумения:

1. Упълномощеният представител на производителя по чл. 4, ал. 3 може да е установен на територията на една от тези държави.

2. Продуктите, които са проектирани и произведени съгласно изискванията на националните стандарти на държавите членки, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, се смята, че съответстват на съществените изисквания, които се покриват от тези стандарти.

3. Процедурите за оценяване на съответствието се изпълняват от производители или от нотифицирани пред Европейската комисия органи за оценяване на съответствието.

4. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор уведомява Европейската комисия и държавите - членки на Европейския съюз, за издадените и отнетите разрешения за оценяване на съответствието на продукти, които попадат в обхвата на тези споразумения.

5. Декларацията за съответствие може да бъде съставена на един от официалните езици на Европейския съюз, когато не се изисква тя да придружава продукта.

6. В случаите, когато производителят не е установен и няма упълномощен представител на територията на Република България или в Европейския съюз, вносителите са длъжни при поискване от органите за надзор на пазара да предоставят копие от декларацията за съответствие и да осигурят техническото досие.

(2) От датата на влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз:

1. Производителят може да упълномощи свой представител, който е физическо или юридическо лице, установено на територията на Европейския съюз, за да действа от негово име при изпълнението на определени задължения на производителя по този закон.

2. Продуктите, проектирани и произведени в съответствие с националните стандарти на държавите - членки на Европейския съюз, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, чиито номера и връзка с директива се публикуват в Официалния вестник (Official Journal) на Европейския съюз, се смята, че съответстват на съществените изисквания, които се покриват от тези стандарти.

3. Процедурите за оценяване на съответствието на продуктите се изпълняват от производители или от нотифицирани пред Европейската комисия органи за оценяване на съответствието.

4. Държавната агенция за метрология и технически надзор уведомява Европейската комисия и другите държави - членки на Европейския съюз, за всички издадени и отнети разрешения за оценяване съответствието на продукти.

5. Декларацията за съответствие на продуктите трябва да бъде съставена на един от официалните езици на Европейския съюз, когато не се изисква тя да придружава продукта.

6. В случаите, когато производителят не е установен и няма упълномощен представител в Европейския съюз, вносителите са длъжни при поискване от органите за надзор на пазара да предоставят копие от декларацията за съответствие и да осигурят техническото досие.

§ 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) Лицата, които представят на панаири, изложби и демонстрации продукти, които не са оценени за съответствие със съществените изисквания, са длъжни да обявят това, както и че те не се пускат на пазара и/или не се пускат в действие и да предприемат необходимите мерки, за да гарантират безопасността по време на представянето.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) Органите за надзор на пазара предприемат действия, за да установят изпълнението на задълженията по ал. 1.

§ 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Наименованията и регистрационните номера на българските стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, се публикуват в официалния бюлетин на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. При публикуването на стандартите задължително се посочва връзката със съответната наредба.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) Стандартите по ал. 1 се въвеждат идентично чрез публикуване на текста на стандарта в превод на български език или чрез потвърждаване за прилагане като български стандарти по реда на Закона за националната стандартизация .

(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) Прилагането на български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, е доброволно в областта на прилагане на наредбите по чл. 7 , с изключение на наредбата, въвеждаща директивата на Съвета на Европейския съюз 89/106/ЕЕС (OJ L 40 от 11.II.1989 г.) за уеднаквяване на законовите разпоредби на страните членки, отнасящи се до строителните продукти, изменена с директива 93/68/ЕЕС (OJ L 220 от 30.VIII.1993 г.).

§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) За целите на прилагането на наредбата, която въвежда Директивата на Европейския съюз 73/23/ЕЕС (OJ L 77 от 26.III.1973 г.) за хармонизация на законовите разпоредби на страните- членки, отнасящи се до електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, изменена с Директива 93/68/ ЕЕС (OJ L 220 от 30.VIII.1999 г.), лицата, които изготвят експертен доклад за съответствието, получават разрешение по реда на глава трета.

§ 4. (Доп. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., изм., бр. 45 от 2005 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 95 от 2005 г.) Техническият надзор на съоръженията с повишена опасност в Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта се осъществява по реда на този закон и разпоредбите по прилагането му от техни специализирани органи под методическото ръководство на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Организацията, задачите и функциите на тези органи се уреждат с правилници, издадени от съответните министри.

§ 4а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Техническият надзор на съоръженията с повишена опасност, монтирани на подвижен железопътен състав, независимо от тяхната собственост, се осъществява от специализирания орган по § 4 на Министерството на транспорта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Правилата, нормите и изискванията за устройството и безопасната експлоатация на съоръженията по ал. 1, за които няма наредби по чл. 31 , се определят с наредби на министъра на транспорта.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., бр. 88 от 2005 г.) За заверка на документите по чл. 35 , за издаване на разрешения по чл. 40 , за технически прегледи, проверки и изпитвания на съоръжения с повишена опасност по чл. 42, ал. 1 , извършвани от специализирания орган на Министерството на транспорта по § 4 , се събират държавни такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта.

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2002 г.) Председателят на Агенцията за ядрено регулиране или оправомощени от него длъжностни лица осъществяват контрол за техническата безопасност на съоръжения с повишена опасност на територията на ядрени централи.

§ 6. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2003 г.). 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 7. Този закон отменя:

1. Член 54, чл. 199, ал. 2 и чл. 201, ал. 7 от Закона за териториално и селищно устройство (обн., ДВ, бр. 29 от 1973 г.; попр., бр. 32 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1974 г., бр. 3 и 102 от 1977 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 3 от 1980 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 19 от 1985 г., бр. 36 от 1986 г., бр. 14 от 1988 г., бр. 31 от 1990 г.; попр., бр. 32 от 1990 г.; изм., бр. 15 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1995 г., бр. 104 от 1996 г., бр. 41 и 79 от 1998 г.; попр., бр. 89 от 1998 г.; изм., бр. 124 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г.).

2. Член 9 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 124 от 1997 г.).

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите

(ДВ, бр. 93 от 2002 г., в сила от 2.12.2002 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Допълнителна разпоредба

§ 52. (В сила от 9.11.2002 г.) Навсякъде в закона думите "Държавната агенция по стандартизация и метрология" се заменят с "Държавната агенция за метрология и технически надзор".

Преходни и заключителни разпоредби

§ 53. Лицата, получили разрешение за извършване на оценяване на съответствието до влизане в сила на закона, могат да извършват оценяване на съответствието до изтичането на срока на действие на разрешението.

§ 54. Законът влиза в сила два месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 52 , който влиза в сила от 9 ноември 2002 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите

(ДВ, бр. 45 от 2005 г.) 

§ 67. (1) Лицата, оправомощени до 1 декември 2002 г. да осъществяват технически надзор на съоръжения с повишена опасност, могат да осъществяват технически надзор до изтичането на срока на валидност на заповедта за оправомощаване.

(2) Лицата по ал. 1 се проверяват от Държавната агенция за метрология и технически надзор чрез Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" съгласно чл. 34б и заповедите за оправомощаване се отнемат в случаите по чл. 34а, ал. 9. 

§ 68. (1) Лицата, получили до влизането в сила на закона разрешение по чл. 36 , могат да осъществяват дейността, за която са получили разрешението до изтичането на срока на неговата валидност.

(2) Лицата по ал. 1 се проверяват от Държавната агенция за метрология и технически надзор чрез Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" съгласно чл. 36а и разрешенията се отнемат в случаите по чл. 36а, ал. 4. 

§ 69. Параграф 47, т. 2 влиза в сила от 1 януари 2006 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 

(ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 8. Техническите паспорти на съществуващите строежи в експлоатация - държавна и общинска собственост, извън случаите по чл. 176а, ал. 1 , се съставят до 31 декември 2011 г. Сроковете за съставяне на техническите паспорти за отделните категории строежи се определят в наредбата по чл. 176а, ал. 6.

§ 9. Наредбите по този закон се издават или приемат до 31 декември 2006 г.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


web design by MARKET® WebBuilder