Начало / Велмар Консулт / Услуги /
 

ISO 22000:2005

 

 

 

Системи за управление на безопасността на храните - изисквания към организациите от хранителната верига

 

ISO 22000 за системи за управление на безопасността и качеството на хранителни продукти. 

Основна цел на фирмите, които въвеждат Система за управление на безопасност на храните по ISO 22000 е гарантиране пред клиентите, че фирмата - производител/ търговец на храни отчита и контролира всички фактори, гарантиращи безопасността на храните и изпълнението на изискванията. 
 

Област на приложение: ISO 22000 определя изискванията към системата за управление на безопасността на храните в хранителната верига, където организацията трябва да демонстрира своята способност да контролира хранителните опасности, за да осигури, че храните са безопасни по време на потребление.Той е приложим за всички организации, независимо от големината им, които са в хранителната верига и които желаят да приложат системи, гарантиращи безопасност на хранителните продукти. ISO 22000 изисква от организациите първо да определят ефекта по хранителната верига, който оказва техният продукт и в последствие от техните действия, когато разработват и внедряват системата за управление на безопасността на храните.
 
     ISO 22000 определя изискванията, които да позволят на организацията да:
   -планира, проектира, прилага, експлоатира, поддържа и актуализира система за управление на безопасността на храните с намерението да доставя крайни продукти, които ще са безопасни за клиента;
   -демонстрира спазване на приложимите нормативни изисквания по отношение на безопасността на храните;
   -постигне сертификация на своята система за управление на безопасността на храните от външна организация;

 

Стандартът е приложим за всяка организация по хранителната верига. Това включва и всички складове, търговски обекти и др., включително доставчици на машини и опаковки за хранителната индустрия. 
В този стандарт са вплетени изискванията на методиката HACCP, процесния подход и структурата, използвана от ISO 9000.

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ БДС EN ISO 22 000

 

 

 0

Въведение

 6.4

Работна среда

 1.

Обект и област на приложение

 7.

Планиране и създаване на безопасни продукти

 2.

Позоваване

 7.1

Общи положения

 3.

Термини и определения

 7.2

Програми-предпоставки

 4.

Система за управление на безопасността на хранителните продукти

 7.3

Предварителни стъпки, необходими за извършване на анализа на опасностите

 4.1

Общи изисквания

 7.4

Анализ на опасностите

 4.2

Изисквания към документацията

 7.5

Разработване на оперативни програми-предпоставки

 5.

Отговорност на ръководството

 7.6

Разработване на план за HACCP

 5.1

Ангажимент на ръководството

 7.7

Актуализиране на предварителната информация и документи, определящи програмите-предпоставки и план за HACCP

 5.2

Политика по безопасността на хранителните продукти

 7.8

Планиране на проверката ( верификация )

 5.3

Планиране на системата за управление на безопасността на хранителните продукти

 7.9

Система за проследимост

 5.4

Отговорност  и пълномощия 

 7.10

Управление на несъответствието

 5.5

Ръководство на екипа по безопасност на хранителните продукти 

 8.

Потвърждаване, проверка и подобряване на системата за управление на безопасността на хранителните продукти

 5.6

 Обмен на информация 

 8.1

Общи положения

 5.7

Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране

 8.2

Потвърждаване / валидиране на комбинацията от мерки за контрол

 5.8

Преглед на ръководството

 8.3

Управление на систематичното наблюдение и на измерването

 6.

Управление на ресурсите

 8.4

Проверка / верификация на системата за управление на безопасността на хранителните

 6.1

Осигуряване на ресурсите

 8.5

Подобряване

 6.2

Човешки ресурси

 

 

 6.3

Инфраструктура

 

 

 

 

 

 

 


web design by MARKET® WebBuilder