Начало / Велмар Консулт / Услуги / Одитиране

 


Одити на адекватност
Предварителни одити
Вътрешни одити
Одити от втора страна

Одити на адекватност

Одита за адекватност определя степента, в която документираната система представена от наръчник по качеството и процедури задоволява напълно изискванията на стандарта. Това обикновено се осъществява, чрез сравняване на документите от системата по качество с изискванията на стандарта и гарантиране адресирането на всяка клауза.

Предварителни одити

 

Вътрешни одити

        Защо да провеждаме вътрешни одити?

Освен, че е задължително изискване за Системата за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 9001, необходимо е да се извършва в известна форма мониторингова дейност върху СУК, наред с контрола върху продукта или услугата.

 

Никоя система не е съвършена и тя трябва редовно да се подлага на прегледи, винаги може да бъде подобрена в полза на организацията и нейните клиенти. Такава е задачата на Прегледа от ръководството и Вътрешните одити.Организацията трябва да извършва вътрешни одити през определен интервал от време за определяне дали системата за управление на качеството:

 

 •   Съответства на планираните мерки, на изискванията на този Международен стандарт и на изискванията на системата за управление на качеството, установена в организацията.
 • Е ефективно внедрена и поддържана.

 

    Потенциалните ползи от провеждането на вътрешния одит на качеството като основа на упоменатия мониторинг могат да се формулират по следния начин:

 

 • дава увереност на ръководството, че системата се въвежда по предписания начин;
 • осигурява се средство за потвърждение, че политиката по качеството се разбира и внедрява;
 • одита е средство за определяне слабите страни на системата, в резултат на което се съгласуват коригиращи действия и последващ контрол за потвърждение на ефективността;
 • дава се възможност за откриване на слабите места на един ранен етап, преди свързаните с тях потенциални проблеми да са рефлектирали върху качеството на продукта или услугата;
 • осигурява общ подход за откриване и отстраняване на проблемите в отделите, при извършване на различните дейности, свързани с качеството.
 • дава се възможност на персонала, когато той изпълнява ролята на одитор, от всички фирмени функции да вижда как неговата дейност влияе върху останалите отдели;
 • създава се възможност за вътрешен обмен на идеи, така че успешните характеристики на някои елементи на системата да могат да се прилагат навсякъде;

 

 

   Целите на одита по качество

Одитите обикновено са предназначени за постигането на една или повече от следните цели:

 • Да се определи ефективността на въведената система за управление на качеството при спазването на определените цели на качеството, чрез събиране и използване на реални доказателства.
 • Предоставяне на възможност на одитирания за подобряване на системата за управление на качеството.
 • Да се установи спазването на нормативните изисквания.
 • Да се установят и регистрират съществуващи несъответствия с изискванията за качество и да се посочат, където е възможно причините, с цел предприемане на действия за подобрение.
 • Да се провери действието на цялата система или части от нея.
 • Допускане вписването на системата за управление на качеството на одитираната организация в регистър.

 

Одити от втора страна

Одит от Втора страна се извършва от организация, за нейни собствени цели на друга организация. Обикновено одит извършван от клиент на доставчик или потенциален доставчик за да се оцени неговата възможност да удовлетворява определени изисквания.

В този случай, Вашата организация прави одит на Вашите доставчици или потенциални доставчици. Целта е да се събере необходимата информация за системата по качество на доставчика, за да се гарантира, че определени нужди и изисквания на Вашата организация се изпълняват и ще продължават да се изпълняват.

Много е важно оценката да се извършва професионално и точно да отразява ефективността на системата по качество на доставчика. Запомнете, резултатите ще засегнат търговски решения, които могат да се окажат скъпи и критични за бъдещето на двете организации. Ето защо трябва да се поеме от специално обучен персонал и по тази начин да се гарантира събирането на точната информация.

Подлежащата на оценка система по качеството е необходимо да бъде оценена по същество. В случаите когато оценяваната система не съответствува на логиката, вградена във Вашата система по качеството, не означава че тя е по-лоша от Вашата. Редица световно известни фирми имат свой собствен подход при осигуряване на качеството и тяхната марка е също гаранция за качество независимо, че не са сертифицирани по ISO 9000 (като Маркс & Спенсър; Тойота; Бош и др.).

 
web design by MARKET® WebBuilder