Начало / Велмар Сертификация / Услуги / Съоражения под налягане / Одобрение

Одобрение на материали за съоръжения под налягане се извършва като производителят им подава заявление в свободна форма, придружено с:

  • писмена декларация, че не е подавано заявление за одобрение на материалите до друго лице, получило разрешение за оценяване на съответствието;
  • сведение за работните параметри на съоръженията, за които са предназначени материалите - максимална/минимална допустима работна температура,  максималното допустимо налягане;
  • сведение за флуидите, за които е предназначено съоръжението под налягане;
  • посочване на елементите на съоръжението под налягане, за които са предназначени материалите;
  • протоколи от извършените от производителя изследвания и изпитвания относно: химическия състав, механични и технологични свойства, вкл. на заваряемост и др.;
  • представителни образци от материалите за извършване на необходимите изследвания и изпитвания, с посочване вида на термичната обработката, ако такава е извършена.

 

За одобрение на персонал за изпълнение на неразглобяеми съединения от производителя на съоръженията се изисква, да представи заявление и доклад, който да съдържа:

  • имената на всяко лице от персонала, което ще изпълнява неразглобяемите съединения за елементите под налягане;
  • вида на материала, съответно групата на материала;
  • заваръчните позиции;
  • метода/ите за изпълнение на неразглобяемите съединения;
  • спецификация на заваръчните процедури (WPS);
  • документите за правоспособност на персонала.

 

За одобрение на персонал за изпитване без разрушаване на неразглобяеми съединения от производителя на съоръженията се изисква да представи писмено заявление и доклад съдържащ:

  • имената на лицата от персонала, които ще извършват изпитването без разрушаване;
  • доказателство, че са завършили курс на обучение по методите и нивото, за които желаят да се сертифицират - за първо и второ ниво;
  • данни за производствения стаж;
  • данни за образователната степен - за трето ниво;
  • удостоверение за нормално зрение, в съответствие с изискванията на БДС EN 473.

 

За одобрение на заваръчни процедури за съоръжения под налягане от производителя на съоръженията се изисква да представи:

  • писмено искане;
  • да посочи какви спецификации на заваръчни процедури ще се прилагат при изпълнение на неразглобяемите съединения за съоръженията под налягане:
  • предварителна спецификация на заваръчната процедура (pWPS);
  • декларация, че не подавал заявление за одобрение на предварителната спецификация на заваръчната процедура (pWPS) до друго лице получило разрешение за одобрение на заваръчни процедури;
  • данни за работните параметри на съоръженията под налягане - максималното допустимо налягане, максималната/минималната допустима температура и вида на съоръженията.
 
web design by MARKET® WebBuilder