Начало / Велмар Сертификация / Услуги / Съоражения под налягане / Оценяване на системи по качеството

Тази процедура се прилага при оценяване на системи по качеството.

 

Процесът на оценяване на система по качеството се извършва в следната последователност:

  • проучване на информацията;
  • подготовка;
  • откриващо заседание;
  • оценяване;
  • закриващо заседание.

 

Оценяването на системи по качеството може да бъде:

  • първоначално оценяване;
  • повторно оценяване.

 

Повторно оценяване на система по качеството се извършва в следните случаи:

  • при съществени изменения на в системата по качеството;
  • при подновяване срока на валидност на издаденото одобрение на система по качеството.

 

Първоначалното оценяване на система по качеството се извършва по писмена заявка.

 

След установяване чрез Р-л контролна дейност на връзка със заявителя, се изисква документацията на системата по качеството.

 

Изготвя се план на одита, който се съгласува със заявителя, изразяващо се в :

  • мястото и датата на започване;
  • продължителността;
  • времевия график;
  • персонала, който ще участва в одита;
  • приблизително протичане на одита.

 

Провеждането но одита се извършва в следната последователност:

  • откриващо заседание;
  • оценяване;
  • закриващо заседание.

 

На откриващото заседание, Водещият одитор представя целта на одита и екипа от одитори. На това заседание се извършва потвърждаване от клиента на плана на одита и одиторския екип.

 

Процесът на оценяване се извършва чрез посещение на място на одитираните звена, отдели, процеси и др., като се изяснява необходимата информация и се събират доказателства относно съответствието с наредбата.

 

Всяко открито несъответствие се документира от съответния одитор в отделен формуляр.

 

Всяко открито несъответствие, по време на одита, се коментира със съответния отговорен служител и се определя коригиращо действие. В случаите, когато такова действие не се определи в момента на одита, решение на проблема се търси със съдействието на представител на ръководството. При необходимост той свиква всички заинтересовани страни за определяне на коригиращо действие.

 

Проверката на изпълнение на предписаните в “Доклад за несъответствие” коригиращи действия и последващи проверки се извършва по време на следващия контролен одит.

 

На закриващото заседание Водещият одитор е длъжен да изрази пред клиента своето мнение за одобряване на системата по качеството и констатираните несъответствия.

 

Резултатите от оценяването се представят чрез доклади - окончателен и доклади за несъответствие. Р-л контролна дейност представя окончателния доклад на технически съвет за вземане на решение за одобряване на системата по качеството.

 
web design by MARKET® WebBuilder