Начало / Велмар Сертификация / Услуги / Газови уреди / Процес на оценяване

ПРОЦЕС НА ОЦЕНЯВАНЕ

                                                                          

 

Процесът по оценяване на съответствието започва с установяването на първоначален контакт и попълването от страна на заявителя на въпросник за кандидатстване, в който се съдържа информация, въз основа на която се представя финансова оферта, етапи, срокове и др. 

 

 

Важен момент в процеса на уточняването на офертата се явява определянето на необходимите документи от техническото досие на газовия уред, изисквани от Наредбата. Практиката показва, че това може да се превърне в много сериозна пречка за протичането на процеса по оценяването, поради което желаем да обърнем внимание на всички наши бъдещи клиенти да се запознаят предварително с изискванията на Наредбата по този въпрос. 

 

 

След приемането на офертата и изясняването на редица допълнителни условия, обусловени от процеса по оценяването се пристъпва към сключването на заявка-договор. 

 

 

Процесът на оценяване започва с провеждане на процедурата “Изследване на типа”, която съдържа дейности като: извършването на експертна оценка на изделието съгласно представената документацията от техническото досие, лабораторни изпитвания на мостра от газовия уред и изпълнението на процедура избрана от клиента. 

 

 

Вида на избраната процедурата  зависи от това дали заявителя е вносител или производител, има или не система по качеството, представения уред е единична бройка или става въпрос за партида. След извършване на експертната оценка, лабораторните изпитвания и процедурата, избрана от заявителя се пристъпва към процедура по вземане на решение за издаване на сертификат за съответствие. 

 

 

Сертификатът се издава след обстоен анализ на резултатите от посочените дейности. Ако по време на експертната оценка или лабораторните изпитвания се получат отрицателни резултати, процесът на оценяване може да бъде прекратен още на тези етапи, при което заявителя се уведомява незабавно. 

 

 

При положително решение на клиента се издават два сертификата - един за съответствие с типа и един съгласно процедурата, избрана от заявителя. Срокът на валидност на сертификатите е 3 години. 

 

 

След издаване на сертификат се уточняват всички условия за неговото ползване, поставянето на знака “СО” върху газовия уред и извършването на надзорните визити от служителите на нотифицирания орган през срока на валидност на сертификата. Притежателят на сертификата за съответствие се задължава да спазва стриктно всички  условия, при които е издаден, а също и да уведоми незабавно нотифицирания орган за настъпили промени. 

 

 

Нотифицираният орган има право на внезапни проверки и при констатиране на нередности или злоупотреби да предприеме съответните мерки, включително и да отнеме и анулира издадения сертификат. 

 

 

 

Процедура “Изследване на типа”
Процедура “Съответствие с типа”
Процедура “Осигуряване качеството н
Процедура “Осигуряване качеството н
Процедура “Проверка на продукта”
Процедура “Проверка на единичен про
 
web design by MARKET® WebBuilder