Начало / Велмар Сертификация / Услуги / Съоражения под налягане

Процедура за оценяване

О П И С А Н И Е

на процедурите за оценяване съответствието на съоръжения под налягане

 

 

Описанието има за цел да се информират производителите и/или техните упълномощени представители за реда и начина за оценяване на съответствието, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане (ДВ, бр. 87 от 2002 г.).

 

Съоръженията под налягане, произвеждани у нас или от внос, които се пускат на пазара и/или в действие, след влизане в сила на този нормативен акт (13.03.2004 г), независимо дали са новопроизведени или втора употреба, подлежат на оценка на съответствието. В зависимост от обема (номиналния диаметър), максималното допустимо налягане и флуида в тях, те се разделят на 4 категории - І, ІІ, ІІІ и ІV. На оценяване от лица, получили разрешение за тази дейност, по съответни процедури (модули), подлежат съоръженията от категории ІІ, ІІІ и ІV.

 

Производителят избира, в зависимост от категорията на съоръжението и  производствения процес, както и дали ще прилага или не система по качеството при производството на съоръженията, процедури за тяхното оценяване. Комбинацията от процедури са съгласно чл.63, ал. 3 от наредбата.

 

Оценяването се извършва по писмена заявка на производителя или неговия упълномощен представител. Заявителят избира процедурата (модула) или комбинацията от тях, за оценяване на съоръженията.

 

Производителят на съоръженията под налягане извършва анализ на риска, който се прилага към техническата документация на съоръжението.

 

Документите на чужд език се представят в легализиран превод на български език.

 

При възникнали спорове, възражения и др., по време на оценяването, производителят следва да се обърне към във “Велмар Сертификация “ ООД, като изложи мотивите си.

 

За подробна информация по процедурите за оценяване, натиснете по-долу

Одобрение
Оценяване на системи по качеството
Оценяване на съответствието
 
web design by MARKET® WebBuilder