Начало / Велмар Сертификация / Услуги / Заявка за оценяване съответсвието / На съоражение под налягане

В Ъ П Р О С Н И К

за оценяване на съответствието

С цел получаване на най-точната оферта за условията при които можете да получите оценяване на Вашата продукция, Ви молим да отговорите на посочените по-долу въпроси. Попълненият въпросник можете да изпратите по факс или e-mail. При необходимост част от информацията или копия на някой от документите можете да приложите отделно от този формуляр.

Стойността на услугата, времето за издаване на сертификата (одобрението), както и условията по издаването му, ще получите до 5 работни дни след попълване на въпросника.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ
1. Наименование и юридически статут:
2. Местонахождение и адрес:
3. Телефон №:
4. Факс №:
E-mail:
5. ИН по ЗДДС:
ИН /Булстат/:
6. Фирмата се представлява от:
  • трите имена
  • длъжност
  • телефон
7. Представител на фирмата за контакт
8. Фирмата е: производител / вносител (упълномощен представител)
II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
1. Описание на съоръжението
2. Посочете вида на съоръжението
3. Посочете техническите параметри (максимално допустимо работно налягане, мин. и макс. работна температура, обем, диаметър, флуида, за който е предназначено съоръжението):
4. Предполагаем годишен обем на производството или на внос (брой) за всеки тип:
5. От коя държава е вноса (ако има такъв):
6. Моля опишете документацията, с която разполагате - спецификации, чертежи, техническа документация, протоколи от изпитвания, сертификати и др.
7. Използувани стандарти (нормативни документи) при производството на изделието - прилагат ли се хармонизираните стандарти за продукта или не:
8. Има ли фирмата одобрена система по качеството за производство на продукта (ако имате, моля посочете сертификационната организация, обхвата на сертификата, датата и номера на сертификата) - само за производители, които прилагат система по качеството при производство на съоръжението:
9. Моля, в зависимост от категорията, изберете модула или комбинацията от модули, по която желаете да бъде извършено оценяването, съгласно чл. 63, ал.3 от Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане (ДВ бр.87 от 2002 г.).
Категория на съоръжението Без система за управление на качеството Със система за управление на качеството
II A1 D1 или E1
III B + C1 или
В1 + F
B + E или
B1 + D или
Н
IV B + F или
G
B + D или
Н1
10. Моля посочете има ли подизпълнители на отделни елементи под налягане, които се използват при производство на съоръжението като цяло.
11. Моля посочете използват ли се материали по съответен хармонизиран стандарт за производството на елементите под налягане или не.
12. Моля, за дейностите изброени по-долу, посочете има ли одобрение и от кого, както и идентификационния номер на лицето издало одобрението по горепосочената наредба. Когато няма одобрение моля за конкретното съоръжение, което ще се оценява, посочете:
  • брой на персонала за изпълнение на неразглобяемите съединения:
  • брой на процедурите за изпълнение на неразглобяемите съединения:
  • брой на персонала и методите за изпитване без разрушаване (RT,UT,MT,PT) (само за съоръжения от категорияІІІ и ІV):
В данните по-горе, отнасящи се за заварчиците и процедурите за заваряване посочете и: заваръчните процеси, вида на съединението, заваръчната позиция, данни за полуготовия продукт (лист, тръба), групата на материала, дебелина на основния метал.
13. Моля посочете броя на съоръженията, които ще представите за оценяване (партидата).
14. Моля посочете очакваните според Вас срокове за сценяване:
  • начало на оценяването:
  • краен срок за издаване на сертификата / одобрението:
 
 
 
web design by MARKET® WebBuilder