Начало / Велмар Сертификация / Услуги / Заявка за оценяване съответсвието / На газови уреди

В Ъ П Р О С Н И К

за оценяване на съответствието

С цел изготвяне на оферта за условията, при които ще оценим съответствието на Вашите газови уреди с изискванията на "Наредбата за съществените изисквания и оценяване на газовите уреди", учтиво Ви молим да отговорите на посочените по-долу въпроси. Попълненият въпросник можете да изпратите по факс или e-mail. При необходимост част от информацията или копия на някой от документите можете да приложите отделно към този въпросник.

Нашата оферта съдържаща кратко описание на процедурите за оценяване, условията за издаване на сертификатите и стойността на оценяването, включваща и стойността на лабораторните изпитвания, ще получите до 5 работни дни след като получим попълнения от Вас въпросник.

Благодарим Ви, че ни се доверихте за изготвяне на оферта. За въпроси и контакти по оценяването на газовите уреди, оставаме на Ваше разположение:

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИРМАТА
1. Наименование и юридически статут
2. Регистрация по ФД / г., решение на - ФО
3. Местонахождение и адрес на регистрация:
  • телефон
  • факс
  • e-mail:
  • ИН по ЗДДС:
  • ИН /Булстат/:
4. Фирмата се представлява от:
  • трите имена
  • длъжност
  • ЕГН
  • мобилен телефон
  • телефон
5. Представител на фирмата за контакт:
  • трите имена
  • длъжност
  • телефон
  • мобилен телефон
  • факс
  • адрес за кореспонденция
6. Фирма производител/доставчик, моля, попълнете, ако фирмата Ви е вносител:
  • наименование и юридически статут
  • телефон
  • факс
  • e-mail
7. Представлява се от:
  • трите имена
  • длъжност
  • телефон
  • мобилен телефон
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
1. Описание на продукта (наименование, тип, модели)
2. Категория на газовия уред, за която е предназначен газовият уред и налягане на газа за използване в България:
  • Категория:
I3B/P, - газовият уред е само за пропан-бутан;
I2H, - газовият уред е само за природен газ тип Н;
II2H3B/P, - газовият уред е за пропан-бутан или природен газ тип Н;
  • Налягане на газа, подаван към газовите уреди:
30-50 mbar за пропан-бутан или 20 mbar за природен газ;
Газовият уред е за налягане mbar.
3. Начин на пакетиране единично/групово и тип на опаковката
4. Годишен обем на производството или внос (брой)
5. Техническо досие на изделието - спецификации, чертежи, технологични карти, техническа документация (чертежи), протоколи от изпитвания, сертификати и др. налична документация:
6. Налични протоколи от лабораторни изпитвания, издадени от коя лаборатория и по кои стандарти са извършени изпитванията:
7. Използувани стандарти (нормативни документи) при производството на изделието:
8. Има ли фирмата-производител сертифицирана система за управление на качеството, сертификационна организация, обхват на сертификата, номер и дата на сертификата:
9. Оценяването на газовите уреди за съответствие с изискванията на Наредбата се извършва според вида на производството серийно или единично:
  • За серийно производство по две процедури:
    • Първа процедура
"Изследване на типа";
    • Втора процедура - една от следните 4, по избор на заявителя
"Cъответствие с типа";
"Осигуряване качеството на производството";
"Осигуряване качеството на продукта";
"Проверка на продукта".
  • За единично производство - по процедура "Проверка на единичен продукт".
10. Въпросникът е попълнен от:
 
 
 
web design by MARKET® WebBuilder