Velmar
Оценяване на продукти за съответствие със съществените изисквания
 Заявка за оценяване съответсвието
 Газови уреди
 Съоражения под налягане
Консултации по системи за управление
 Заявка за оферта
 НОВИНИ Велмар Консулт
 Разработка на системи по качество
 Одитиране
 Обучение
  Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията по налягане
  Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газови уреди
  Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти
  Закон за техническите изисквания към продуктите
 ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 OHSAS 18001:2007
 ISO 22000:2005
 ISO 17025
 Морска трудова конвенция (MLC,2006)
web design by MARKET® WebBuilder